Kérelem családi pótlék megállapítására


TÁJÉKOZTATÓ ÉS ÚTMUTATÓ
a nyomtatvány kitöltéséhez

A még nem tanköteles korú gyermek után járó ellátás nevelési ellátás címén, míg a tanköteles korú gyermek, illetve a tankötelezettség megszűnését követően közoktatási intézményben (gimnázium, szakközépiskola, szakiskola) tanulmányokat folytató gyermek után járó ellátás iskoláztatási támogatás címén jár a kérelmezőnek. A nyomtatvány a nevelési ellátást és az iskoláztatási támogatást közösen családi pótlékként említi.

Ezt a nyomtatványt kell kitöltenie annak a kérelmezőnek is, aki a családi pótlékot saját jogán kéri megállapítani. Ebben az esetben a nyomtatvány házastársra és gyermek(ek)re vonatkozó pontjait nem kell kitölteni.

Amennyiben a kérelmező egyszerre több ellátás iránti kérelmet nyújt be, az I.4.-I.12. pontokban megjelölt adatokat csak az egyik ellátásra vonatkozó nyomtatványon kell kitöltenie.

A 16. életévét be nem töltött kiskorú szülő nevében a kérelmet a törvényes képviseletét ellátó személynek kell benyújtania. Ebben az esetben a kérelmet a kiskorú szülő adataival kell kitölteni, de a nyomtatványt a törvényes képviselőnek kell aláírnia. Az ellátás megállapítása esetén a folyósítás a törvényes képviselő részére történik.

I.4. ponthoz
A kérelmező(házastársa/élettársa) állampolgárságát kell beírni. Amennyiben a kérelmező nem magyar állampolgár, de Magyarországon él és bevándorlási, letelepedési engedéllyel vagy tartózkodási kártyával, regisztrációs igazolással rendelkező, illetve menekült vagy hontalan, akkor ezt a jogcímet kell az állampolgárság mellé beírnia.

I.9/A. ponthoz
EGT tagállam: az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes tagállamok; ide tartoznak az Európai Unió tagállamai, valamint Izland, Norvégia, és Lichtenstein. Külön megállapodás alapján e szabályok alkalmazandók Svájc vonatkozásában is. Amennyiben a kérelmező, vagy házastársa / élettársa ezen államok valamelyikében - nem Magyarországon - folytat kereső tevékenységet, "a szociális biztonsági rendszerek koordinációjáról szóló közösségi rendeletek hatálya alá tartozó személyek családtámogatási ellátásra való jogosultságának megállapításához" című nyomtatványt is ki kell tölteni!

I.9/B. ponthoz
EGT tagállam: az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes tagállamok; ide tartoznak az Európai Unió tagállamai, valamint Izland, Norvégia, és Lichtenstein. Külön megállapodás alapján e szabályok alkalmazandók Svájc vonatkozásában is. Amennyiben a kérelmező, vagy házastársa / élettársa ezen államok valamelyikében - nem Magyarországon - folytat kereső tevékenységet, "a szociális biztonsági rendszerek koordinációjáról szóló közösségi rendeletek hatálya alá tartozó személyek családtámogatási ellátásra való jogosultságának megállapításához" című nyomtatványt is ki kell tölteni!

I.10. ponthoz
Azon lakcímet kell feltüntetni, ahol a kérelmező életvitelszerűen tartózkodik és amely a kérelmező lakcímről kiállított hatósági igazolványában bejelentett lakcímként (lakóhely vagy tartózkodási hely) szerepel. A lakcím megadása a lakcímkártyán levő formátumban történjen.

I.11. ponthoz
Nem kötelező feltüntetni a telefonszámot illetve az e-mail elérhetőséget, de ezek megadása gyorsíthatja az ügyintézést.

A kérelmező házastársa/élettársa
Fennálló házasság esetén a házastárs adatait, élettársi kapcsolat esetén az élettárs adatait kell beírni. Élettársi kapcsolat áll fenn két olyan házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése nélkül közös háztartásban érzelmi és gazdasági közösségben (életközösségben) együtt élő személy között, akik közül egyiknek sem áll fenn mással házassági életközössége, bejegyzett élettársi életközössége vagy élettársi kapcsolata, és akik nem állnak egymással egyenesági rokonságban vagy testvéri, féltestvéri kapcsolatban. Házastársnak kell tekinteni a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló 2009. évi XXIX. törvény szerinti bejegyzett élettársat is. Amennyiben a kérelmezőnek nincs házastársa vagy élettársa, a mező üresen hagyható vagy áthúzható.

II.12. ponthoz
Valamennyi saját háztartásban eltartott gyermeket fel kell tüntetni a táblázatban.
A táblázat 'Gyermek családi jogállása' oszlopába a következők közül kell választani és a megfelelő szót beírni: 1) vér szerinti, 2) örökbefogadott, 3) nevelt, 4) gyámolt.
A 'beszámítás jogcíme' oszlopban:
- azon gyermeket/gyermekeket kell feltüntetni, akik után a kérelmező már részesül családi pótlékban, ebben az esetben a beszámítás jogcíme oszlopba a 'már részesülök' szöveget kell beírni, vagy
- a kérelmező nem részesül utánuk családi pótlékban, de az új kérelem alapján járó családi pótlék összegének meghatározásánál beszámításra kerülhetnek, ebben az esetben a következő beszámítási jogcímek betűjelét kell beírni:
A beszámítás jogcímei:
A Cst. 12. §-a szerint a családi pótlék összegének megállapítása szempontjából figyelembe lehet venni azt a saját háztartásban nevelt, vér szerinti, örökbe fogadott vagy nevelt gyermeket
a) akire tekintettel a szülő, a nevelőszülő, a hivatásos nevelőszülő, a gyám családi pótlékra jogosult,
b) aki közoktatási intézmény tanulója vagy felsőoktatási intézményben első felsőfokú szakképzésben, első alapképzésben, első mesterképzésben vagy első egységes, osztatlan képzésben részt vevő hallgató és rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik,
c) aki saját jogán jogosult családi pótlékra mert 1. tartósan beteg, 2. árva, 3. vele egy háztartásban élő szülője elhunyt, 4. kikerült az átmeneti vagy tartós nevelésből, 5. gyámsága nagykorúvá válásával szűnt meg, 6) a családi pótlék nagykorúvá válása előtt is részére került folyósításra.
d) aki fogyatékos és szociális intézményi ellátásban részesül, feltéve, hogy őt a gyámhivatal nem vette átmeneti vagy tartós nevelésbe és az igénylő vele rendszeres kapcsolatot tart fenn.

Amennyiben több gyereket szeretne felvinni, azt a "További gyermek(ek) felvitele" gomb megnyomásával teheti meg.

I/a. és II/12.j. ponthoz
Amennyiben a sajat jogú igénylő/12. pontban felsorolt gyermek(ek) közül valaki tartósan beteg, súlyosan fogyatékos, akkor utána magasabb összegű családi pótlék járhat. A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségek körét az 5/2003. (II.19.) ESzCsM rendelet határozza meg. A betegség igazolására gyermekklinika, gyermek-szakkórház, kórházi gyermekosztály, szakambulancia, szakrendelő vagy szakgondozó intézmény szakorvosa jogosult a hivatkozott rendelet melléklete szerinti formanyomtatványon. A nyomtatvány letölthető a www.allamkincstar.gov.hu honlapról, illetve megtalálható az ügyfélszolgálati irodáknál is. Amennyiben a gyermek tartós betegségére tekintettel magasabb összegű ellátást kérelmez, a kérelemhez csatolnia kell a formanyomtatványon kiadott orvosi igazolást.

II.14. ponthoz
Egyedülállóság jogcímei: egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, házastársától külön él és nincs élettársa.
Egyedülállónak kell tekinteni azt a kérelmezőt is, aki saját maga vagy házastársa vagy élettársa
aa) még középfokú vagy felsőfokú tanulmányait folytatja és nincs jövedelme vagy
ab) fogyatékossága, rokkantsága, idős kora és jövedelmi viszonyai ezt indokolják, tekintettel arra, hogy:
- vakok személyi járadékában, vagy fogyatékossági támogatásban részesül
- megváltozott munkaképességű személyek ellátásában(rehabilitációs ellátás vagy rokkantsági ellátás) részesül és egyéb jövedelme nincs,
- nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban vagy átmeneti bányászjáradékban részesül, feltéve, ha nyugdíjának, ellátásának összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegé
- időskorúak járadékában, rokkantsági járadékban, hadigondozási járadékban részesül és egyéb jövedelme nincs, illetve az aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították,
- a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és jövedelme nincs.

II/12.k. és II.15. ponthoz
Rendszeres jövedelemnek tekintendő a három egymást követő hónapban szerzett jövedelem, amelynek összege meghaladja a mindenkori legkisebb munkabér összegét.

III.16. ponthoz
Az ellátás a kérelem benyújtásának időpontjától jár, feltéve, hogy a benyújtás időpontjában a jogosultsági feltételek fennállnak. Az ellátást visszamenőleg legfeljebb két hónapra, a kérelem benyújtásának napját megelőző második hónap első napjától lehet megállapítani, ha a jogosultsági feltételek ettől az időponttól kezdve fennállnak.

III.17. ponthoz
Cselekvőképtelen, vagy családi pótlék iránti kérelem benyújtása és az ellátás felvétele tekintetében korlátozottan cselekvőképes személy esetében fel kell tüntetni a kérelmező gondnokának nevét és lakcímét. Ebben az esetben a "kérelmező saját kezű aláírása" helyen a nyomtatványt a gondnoknak kell aláírnia!

IV.20. ponthoz
Ha az együtt élő szülők nem tudnak megállapodni abban, hogy melyik szülő igényelje az ellátást, akkor az igénylő személyéről a szülő kérelmére a gyámhatóság dönt. A gyámhatóság eljárását az ügyfélnek kell kezdeményeznie.

IV.23. ponthoz
Ha az ellátások folyósítását érintő változások bejelentését a kérelmező elmulasztja, az ebből származó jogalap nélküli kifizetés teljes összegét köteles visszafizetni!

IV.24.11. ponthoz
Amennyiben a kérelmező az anyakönyvi nyilvántartásban, gyámhatósági nyilvántartásban, illetve a jegyző vagy a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala által vezetett szociális nyilvántartásban szereplő adatot nem igazolt, annak a hatóságnak megnevezését és címét is itt kell feltüntetni, amely az eljáró hatóság által adatszolgáltatási kérelemmel megkereshető. A kérelem aláírásával hozzájárulását adja, hogy az itt feltüntetett hatóságot az Igazgatóság a szükséges adatszolgáltatási kérelemmel megkeresse.

A kérelem aláírás helyéhez
Cselekvőképtelen, vagy családi pótlék iránti kérelem benyújtása és az ellátás felvétele tekintetében korlátozottan cselekvőképes személy esetében fel kell tüntetni a kérelmező gondnokának nevét és lakcímét. Ebben az esetben a "kérelmező saját kezű aláírása" helyen a nyomtatványt a gondnoknak kell aláírnia! 16. életévét be nem töltött kiskorú szülő esetében a "kérelmező saját kezű aláírása" helyen a nyomtatványt a törvényes képviselőnek kell aláírnia!

A kitöltött és aláírt formanyomtatványt és mellékleteit a bejelentett lakóhely, tartózkodási hely szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal ügyfélszolgálatán, a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) kormányhivatalánál vagy az integrált ügyfélszolgálatnál (kormányablak) illetve amennyiben a kérelmező munkahelyén működik társadalombiztosítási kifizetőhely, e kifizetőhelynél lehet benyújtani. Amennyiben a kérelmező munkahelyén működik családtámogatási kifizetőhely, az ellátás iránti kérelmet ott kell benyújtania.
A kérelem benyújtható személyesen az ügyfélszolgálaton vagy postai úton.
A fővárosi és megyei kormányhivatalok címei, ügyfélszolgálatainak címei és az ügyfélfogadás időpontja megtalálható a www.onyf.hu weblapon.